Renovering


För uppsättning av enstaka tavlor eller hyllor och andra mindre arbeten är det är tillåtet att borra och spika i väggarna vardagar 07.00 ‐20.00, lördagar, söndagar och helgdagsaftnar mellan 11.00 ‐18.00, inte alls på allmänna helgdagar. Större arbeten såsom bilning av golv och kakel, större snickeriarbeten och liknande är endast tillåtna på vardagar mellan 08.00 – 17.00.

Inför större arbeten måste ni också i god tid meddela era grannar, om kommande störningar.

Att renovera

Du ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick och svara för lägenhetens samtliga funktioner och svara för underhållet av lägenheten.

Föreningen svarar för det yttre underhållet och stamledningarna. Med stamledning menas de delar av vatten och avlopp som servar fler än en lägenhet. Elinstallationer står föreningen för fram till lägenhetens elmätare, men ej el‐centralen. Värme och radiatorer ansvarar föreningen för.

Du ansvarar för hela lägenhetens funktion och underhåll, alla mekaniska och elektriska funktioner, avloppet i lägenheten med tillhörande vattenlås fram till stamledningen.

För vilka förändringar måste man ha tillstånd?

Stadgarna § 8 i nya stadgarna, §§ 13, 14 i gamla stadgarna

Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Som väsentlig förändring räknas bl a alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme samt förändring av planlösning, uppsättande eller nedtagning av innerväggar. Bostadsrättshavaren svarar för att erforderliga myndighets tillstånd erhålls.”

kontakta styrelsen på styrelsen@fallbanken.se.

Varför tillstånd behövs!
 1. 8:1  Föreningen har möjlighet att påtala vad du har att vänta dig när du börjar riva och sedan ska återställa.

 2. 8:2  Ett felaktigt utfört arbete kan komma att skada fastigheten i framtiden.

 3. 8:3  Föreningen vill upprätta ett avtal om vem som bär ansvaret för att arbetet blir utfört

  på ett yrkesmässigt sätt.

Ansökan

Ansökan ska ske skriftligt. Skicka med en beskrivning av det arbete du vill göra inklusive en ritning. Du ska också ange vem som kommer att utföra arbetet och om den personen är behörig att utföra arbetet.

Får man göra jobbet själv? 1

Arbete skall alltid göras på ett yrkesmässigt sätt vilket innebär att det inte alltid behöver vara en behörig yrkesman eller firma som gör arbetet utan arbetet skall göras som om en yrkesman hade utfört det. Ansvarig för arbetet är den som har beställt arbetet.
Föreningen tillåter dock inte någon annan än ett behörigt företag när det gäller arbete med fastighetens värmeanläggning, våtrum och elsystem vilket i efterhand alltid skall kunna verifieras.

Läs i stadgarna om vad som gäller bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter:

(Stadgarna § 8 i nya stadgarna, § 13 i gamla stadgarna)

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Föreningen svarar för husets skick i övrigt.
Bostadsrättshavaren svarar för lägenhetens

 • ‐  Väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skick

 • ‐  Inredning och utrustning såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar, i fråga om vattenfyllda radiatorer och stamledningar svarar bostadsrättshavaren dock endast för målning, i fråga om stamledningar för el svarar bostadsrättshavaren endast fr.o.m. lägenhetens undercentral.

 • ‐  Golvbrunnar, eldstäder, rökgångar, inner och ytterdörrar samt glas och bågar i inner och ytterfönster. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

 • ‐  Bostadsrättshavaren svarar för reparation i anledning av brand eller vattenskada i lägenheten, endast om skadan har uppkommit genom bostadsrättshavarens eget vållande eller genom försummelse av någon som tillhör hans hushåll, gästar honom, av annan som han inrymt i lägenheten eller som utfört arbete där för hans räkning. I fråga om brandskada som bostadsrättshavaren inte själv vållat, gäller vad som nu sagts endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

 • ‐  Bostadsrättshavare är skyldig att teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

  Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådana underhållsåtgärder, som bostadsrättshavaren ska svara för. Beslut om detta ska fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärder som utförs i samband med omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus, som berör bostadsrättshavarens lägenhet.

Åter till startsidan för trivselregler

© Copyright Fållbänken